Na podlagi 8. in 9. člen

a Zakona o društvih (Uradni list RS št. 60/95, 49/98 - odl. Ust.sod. in 89/99) je ustanovni zbor na svoji seji dne 31. marca 2004 sprejel naslednji temeljni akt

S T A T U T

Društva za politična, gospodarska, razvojna, socialna, kulturna in etična vprašanja Forum 21

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo za politična, gospodarska, razvojna, socialna, kulturna in etična vprašanja Forum 21 (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, katerega namen je proučevanje odprtih vprašanj globalne in slovenske družbe, podrobneje opredeljenih v tem temeljnem aktu in v skladu z veljavnim Zakonom o društvih.

2. člen

Ime društva je: Društvo za politična, gospodarska, razvojna, socialna, kulturna in etična vprašanja Forum 21. Skrajšano ime društva je: Društvo Forum 21. Sedež društva je v Ljubljani, Kongresni trg 3. Društvo ima svojo štampiljko z navedbo imena in znakom, ki ga določi upravni odbor.

3. člen

Delovanje društva temelji na vrednotah evropske civilizacije in spoznanju, da ima v procesih združevanja Evrope, povezovanja in soodvisnosti sveta osrednjo vlogo svoboden posameznik ter da se narodi in države povezujejo v skupni odgovornosti za napredek, blaginjo, solidarnost in mir na svetu.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo zastopa predsednik društva, v primeru njegove zadržanosti opravlja njegove naloge podpredsednik, v primeru zadržanosti obeh pa tajnik društva, vendar samo v okviru vsakokratnih pooblastil.

5. člen

Društvo deluje na območju Republike Slovenije in se lahko samostojno povezuje ali se včlani v drugo sorodno domačo, tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, določenimi s tem statutom.

II. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

6. člen

Dejavnost Društva ni usmerjena na pridobitne cilje. Svetovalno in materialno podporo ter pomoč daje društvo svojim članom samo za uresničevanje ciljev in nalog društva, o čemer odloča upravni odbor društva.

7. člen

Društvo ima naslednje cilje:

 • proučevanje odprtih vprašanj globalne in slovenske družbe,
 • odzivanje na najbolj pomembna politična, gospodarska, razvojna, socialna, kulturna in etična vprašanja,
 • uveljavljanje univerzalnih in specifičnih demokratičnih vrednot za ustvarjanje in vzdrževanje harmoničnega ravnovesja med politiko, gospodarstvom in drugimi podsistemi slovenske družbe,
 • proučevanje državnega, gospodarskega, socialnega in civilnega življenja Slovenije v evropskih integracijah in evroatlantskih povezavah,
 • identifikacija in pobude s področja trajnostnega razvoja tako družbe, kakor tudi posameznika,
 • pobude in pomoč pri izdelavi projektov za proučevanje načina življenja v članicah EU, kandidatkah in aspirantkah,
 • pobude in pomoč pri izdelavi projektov za proučevanje načina življenja in razvoja sodelovanja v srednji Evropi in jugovzhodni Evropi ter v Sredozemskem bazenu,
 • identifikacija in raziskovanje skupnih evropskih in globalnih tem

8. člen

Zastavljene cilje in naloge društvo uresničuje:

 • z organiziranjm razprav, predavanj, seminarjev, okroglih miz in podobnih prireditev v zvezi z dejavnostjo društva.
 • s sodelovanjem pri nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih s področja svojega delovanja,
 • s pobudami, svetovanjem in sodelovanjem z državnimi organi in ustanovami civilne družbe,
 • s sodelovanjem z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami pri uresničevanju projektov, ki imajo enake ali sorodne cilje kot so cilji društva,
 • z izdajanjem literature iz dejavnosti društva v skladu z veljavnimi predpisi,
 • s štipendiranjem podiplomskega študija doma in v tujini na področjih in dejavnostih društva,
 • s pridobivanjem javnih sredstev za financiranje projektov,
 • s podelitvijo priznanja domači ali tuji osebi, ki se je še posebej izkazala z dejavnostjo na področjih, s katerimi se ukvarja društvo.

9. člen

Delo društva je javno. Društvo obvešča javnost o svojem delovanju preko sredstev javnega obveščanja. Za zagotavljanje javnosti dela društva ter dajanja informacij je odgovoren predsednik društva, ki mu pri tem pomagata podpredsednik in tajnik društva.

III. ČLANSTVO

10. člen

Član društva je lahko državljan Republike Slovenije, ki se zavzema za razvoj človeških vrednot in ustvarjalnosti in želi delovati pri oblikovanju in izvajanju ciljev in nalog društva.
O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor. Članstvo v društvu se prične s podpisom pristopne izjave, s katero se podpisnik zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačeval članarino.
Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. Društvo ima redne in častne člane.

11. člen

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da dejavno sodelujejo v delu društva in uresničujejo njegove cilje in naloge,
 • da dajejo predloge in sugestije organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
 • da brezplačno prejemajo obvestila društva,
 • da se za uresničevanje ciljev in nalog društva povezujejo na lokalni ravni v dogovoru z upravnim odborom društva.

12. člen

Dolžnosti članov društva so:

 • da spoštujejo sprejeta pravila, določena s statutom društva ter odločitve in sklepe organov društva,
 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
 • da redno plačujejo članarino.

13. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva z dnem, ko izroči upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu. Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine za preteklo leto. Izključitev iz društva se lahko izreče v primeru, če član ravna v nasprotju s statutom društva. O izključitvi odloča disciplinska komisija s sklepom. Prizadeti član ima pravico, da se pritoži zaradi črtanja ali izključitve na občni zbor društva, ki dokončno odloča.

14. člen

Častni član društva je lahko vsaka fizična oseba, ki je v daljšem časovnem obdobju s svojo ustvarjalno dejavnostjo, človeškimi vrednotami, moralno ali materialno podporo, bistveno vplivala in prispevala k razvoju in uveljavljanju društva, oziroma si prizadevala za uresničitev ciljev, določenih v statutu društva.
Sklep o imenovanju častnih članov, podelitvi priznanj domačim ali tujim osebam in nagrad članom in častnim članom sprejme občni zbor na predlog upravnega odbora.

15. člen

Častni člani imajo v društvu vse pravice in dolžnosti rednih članov društva, razen tistih, ki se nanašajo na plačevanje članarine.

IV. ORGANI DRUŠTVA

16. člen

Organi društva so:

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • predsednik društva,
 • podpredsednik društva,
 • tajnik društva,
 • programski svet,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.

Predsednik društva, podpredsednik društva, tajnik društva, člani upravnega odbora, člani programskega sveta, člani nadzornega odbora in člani disciplinske komisije se volijo vsaka 4 leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Navedeni organi so za svoje delo odgovorni občnemu zboru.

Občni zbor

17. člen

Občni zbor društva je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi njegovi člani.

18. člen

Občni zbor društva je lahko redni ali izredni. Redni letni občni zbor skliče predsednik društva po lastni odločitvi. Na rednem letnem občnem zboru se obvezno obravnava in sprejema poročilo o dejavnosti in programska usmeritev društva za prihodnje leto.

19. člen

Izredni občni zbor skliče predsednik društva po lastni odločitvi ali na zahtevo upravnega odbora, nadzornega odbora ali 1/3 članov društva. Upravičeni predlagatelj je dolžan predlagati temo in odločitev, ki naj bi jo obravnaval in sprejel izredni občni zbor ter svoj predlog obrazložiti.
Predsednik društva je dolžan sklicati izredni občni zbor v 30 dneh po prejemu zahteve upravičenega predlagatelja. Če tega ne stori, ga lahko skliče upravičeni predlagatelj. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican. Sklic izrednega občnega zbora mora biti vsem članom najavljen z vabilom z dnevnim redom in ustreznim gradivom najmanj 7 dni pred dnevom za katerega je sklican.

20. člen

O sklicu občnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je na predvidenem pričetku prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za eno uro. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je navzočih najmanj četrtina članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Sklep se šteje za sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica prisotnih članov.

Občni zbor vodi predsednik društva. O poteku se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

21. člen

Naloge občnega zbora:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte društva,
 • sprejema letni program dela in smernice za delo društva,
 • sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun društva,
 • voli in razrešuje predsednika društva, podpredsednika društva in tajnika društva ter člane upravnega odbora, programskega sveta, nadzornega odbora ter disciplinske komisije,
 • odloča o višini in načinu poravnavanja članarine,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, programskega sveta, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • sklepa o poročilih upravnega odbora, programskega sveta, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • imenuje častne člane društva,
 • podeljuje priznanja in nagrade,
 • dokončno odloča o črtanju ali izključitvi člana,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • odloča o vstopu društva v drugo sorodno domačo, tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji,
 • odloča o statusnih spremembah društva,
 • odloča o drugih pomembnih vprašanjih na zahtevo organov društva oz. članov društva,
 • odloča o prenehanju društva. Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

Upravni odbor:

22. člen

Upravni odbor društva opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Upravni odbor šteje 9 članov. Sestavljajo ga predsednik društva, podpredsednik društva, tajnik društva in 6 članov, ki jih v ta organ izvoli občni zbor društva.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa 2 krat letno.

23. člen

Upravni odbor ima naslednje naloge:

 • predlaga občnemu zboru program dela in skrbi za uresničevanje programa dela društva,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa društva,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • ustanavlja delovna telesa, določa njihove naloge in imenuje njihove člane,
 • predlaga občnemu zboru imenovanje častnih članov,
 • predlaga občnemu zboru podelitev priznanj in nagrad,
 • opravlja druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

24. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik društva, v primeru njegove zadržanosti pa podpredsednik društva. Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica njegovih članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov vseh njegovih članov. Na sejah se piše zapisnik, ki ga morata podpisati predsednik društva in zapisnikar. Na prvi seji imenuje upravni odbor blagajnika, ki je pooblaščen za vodenje finančnega in materialnega poslovanja društva.

Predsednik društva

25. člen

Predsednik društva:

 • zastopa in predstavlja društvo doma in v tujini,
 • vodi in organizira delo društva,
 • sklicuje in vodi seje občnega zbora,
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
 • daje predloge upravnemu odboru za sprejemanje sklepov na sejah upravnega odbora,
 • odloča o sodelovanju z zunanjimi sodelavci društva za uresničevanje ciljev in nalog društva,
 • odloča o projektih in naročilih, ki jih društvo podpre ali sprejme v svoje delo.

26. člen

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Predsednik društva je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan:

 • če sam zahteva razrešitev,
 • če s svojim ravnanjem povzroči društvu škodo oz. je opustil vodenje društva tako, da trpi ugled društva oz. da nastajajo motnje pri uresničevanju ciljev društva. Podpredsednik društva

27. člen

Podpredsednik društva pomaga predsedniku društva pri opravljanju njegovih nalog, v primeru zadržanosti predsednika društva pa opravlja njegove naloge.

Tajnik društva

28. člen

Tajnik društva, ki je obenem tajnik upravnega odbora:

 • skrbi za koordinacijo med organi društva,
 • usklajuje uresničevanje delovnega programa in projektov,
 • skrbi za opravljanje strokovno tehničnih in administrativnih nalog za potrebe društva,
 • predsedniku društva pomaga pri pripravi sej upravnega odbora in občnega zbora društva,
 • piše zapisnike sej upravnega odbora,
 • zastopa društvo v zadevah, za katere ga pooblasti predsednik društva. Programski svet

29. člen

Programski svet je kolegijski strokovni organ. Programski svet obravnava in odloča o programskih zadevah društva.

30. člen

Enajst članov programskega sveta voli občni zbor. Predsednika programskega sveta izvolijo izmed sebe člani programskega sveta. Predsednik društva je član programskega sveta po položaju in ne more biti izvoljen za predsednika programskega sveta.

31. člen

Naloge programskega sveta so:

 • predlaga dolgoročne usmeritve dela društva,
 • določa strokovne podlage za program dela in razvoj društva,
 • daje mnenje k predlogu letnega programa dela društva,
 • opravlja druge naloge, ki mu jih poveri predsednik društva ali upravni odbor.

Nadzorni odbor

32. člen

Nadzorni odbor ima predsednika in 2 člana, ki jih izvoli občni zbor društva. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja. Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani. Sklep je sprejet, če zanj glasujeta vsaj 2 člana.

33. člen

Nadzorni odbor spremlja zakonitost dela društva in njegovih organov ter nadzira finančno in materialno poslovanje društva. Nadzorni odbor nadzira zlasti:

 • izvajanje statuta in drugih aktov društva,
 • izvajanje sklepov organov društva,
 • odgovorno in ekonomično uporabljanje sredstev društva,
 • izpolnjevanje dolžnosti ter uresničevanje in varstvo pravic članov in organov društva ter obveščanje članov o važnejših vprašanjih, ki zadevajo njihove interese in interese društva,
 • pregleduje poročila o finančnem poslovanju društva za minulo leto in finančnem načrtu za tekoče leto,
 • ugotavlja nepravilnosti pri delu organov društva in opozarja na odpravo le-teh. Nadzorni odbor daje svoje predloge in pripombe upravnemu odboru, o svojem delu pa poroča in je odgovoren občnemu zboru društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru.

Disciplinska komisija

34. člen

Disciplinska komisija ima predsednika in dva člana ter njihove namestnike, ki jih voli občni zbor društva. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani oz. njihovi namestniki.

35. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb statuta,
 • nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

36. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev. Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zborkot drugostopenjski organ.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

37. člen

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev,
 • iz javnih sredstev,
 • iz drugih virov. Če društvo pri upravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Društvo svojega premoženja ne deli med člane.

38. člen

Finančno in materialno poslovanje društva je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v vse dokumente in postopke pri finančnem in materialnem poslovanju društva. Za pomoč pri urejanju finančnih zadev lahko društvo pooblasti tudi zunanjega strokovnega sodelavca oz. organizacijo.

39. člen

Premoženje društva predstavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem upravlja upravni odbor.

40. člen

Višina in način poravnavanja članarine se določi s posebnim sklepom občnega zbora.

41. člen

Blagajnik društva:

 • pripravlja osnutek finančnega načrta in zaključnega računa društva,
 • pobira članarino in vodi druge finančne posle po sklepih upravnega odbora društva. Blagajnik je odgovoren za finančno poslovanje društva.

42. člen

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja in v skladu s pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, ki ga sprejme občni zbor društva. Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa. Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik društva in blagajnik društva, v primeru zadržanosti predsednika društva podpredsednik društva ali po vsakokratnem pooblastilu tajnik društva.

43. člen

Društvo ima lahko tudi donatorje. Donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu namenjajo denarno ali kakšno drugo materialno pomoč. Donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

VI. KONČNE DOLOČBE

44. člen

Društvo preneha z delovanjem:

 • s sklepom občnega zbora, sprejetim z 2/3 večino vseh članov društva,
 • s spojitvijo z drugimi društvi ali s pripojitvijo k drugemu društvu,
 • po samem zakonu. O prenehanju delovanja društva mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ.

45. člen

V primeru prenehanja društva s sklepom občnega zbora društva mora ta sklep vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi Zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva.

46. člen

Ta statut je kot temeljni akt društva sprejel ustanovni zbor društva dne 31. marca 2004 in je stopil v veljavo z dnem sprejema, uporabljati pa se začne po registraciji pri pristojnem organu.

Ljubljana, dne 31. marca 2004 Predsednik društva: Milan Kučan